Betingelser

Følgende forretningsbetingelser er gældende hos Art of Web ApS.

Generelle betingelser
For at kunne købe produkter eller konsulentydelser hos Art of Web ApS forudsættes det, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om køb af produkter eller konsulentydelser kun etableres med accept fra myndig værge.

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide.

Det er under ingen omstændigheder lovligt at udsende spam gennem et domæne formidlet hos Art of Web ApS. Såfremt det konstateres at kunden har udsendt spam, kan Art of Web ApS uden varsel ophæve kundens abonnement.

Alle priser er angivet ekskl. moms.

Produkter og perioder
Alle produkter forudfaktureres for perioder á 3, 6 eller 12 måneder. Efter endt periode forlænges produktet automatisk. Omkring 7 dage før endt periode fremsendes en ny faktura for den efterfølgende periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke.

Såfremt betalingen for produktet ikke er Art of Web ApS i hænde rettidigt, har Art of Web ApS  ret til at stoppe produktet indtil, betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, hvis disse skyldes manglende betaling.

Betalingsbetingelser
Ved køb af produkter eller konsulentydelser fremsendes en faktura via e-mail. Alle fakturaer skal betales inden netto 8 dage via kontooverførsel til vores bankkonto med mindre andet er oplyst. Herefter påløber renter på 2 % pr. påbegyndt måned,  samt rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

Opsigelse af produkter
Alle produkter kan til en hver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en periode. Opsigelsen bekræftes skriftligt af Art of Web ApS. Art of Web ApS refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

Ønsker Art of Web ApS at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har Art of Web ApS altid ret til uden varsel at lukke et produkt, hvis kunden har overtrådt Art of Web ApS’s betingelser eller misbrugt produktet. Art of Web ApS vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen.

Domænebetingelser
Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Art of Web ApS kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretsmæssig brug af domænet.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis der ikke allerede er afgivet bestilling til DK-hostmaster.

Særligt for betalingsgateway
Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for

  • tilpasning og opsætning af betalingsgatewayen
  • tegning af indløsningsaftale med PBS
  • det fornødne kendskab til regler, gebyrer og andet, foreskrevet af PBS

Art of Web ApS forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel, at lukke for adgang til betalingsgatewayen.

Art of Web ApS fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Art of Web ApS rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført via betalingsgatewayen eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Art of Web ApS. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

Særligt for Hosted Exchange
For abonnementer der indeholder licensbaseret klient software, som kunden, ved abonnementets start, har erhvervet gennem Art of Web ApS, er kunden forpligtet til at afinstallere licenspligtigt software ved ophør af abonnement.

Værneting
Kunden erklærer sig bekendt med Art of Web’s forretningsbetingelser. Art of Web ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne uden forvarsel.